افزایش مقاومت بچه ماهی کپور

 اثر عصاره گیاه گلرنگ

به افزایش مقاومت بچه ماهی کپور بر زنده مانی در برابر تنش شوری کشنده و پاسخ های فیزیولوی این گونه بررسی گردید. به این منظور، ماهیان انگشت قد با میانگین وزنی ۸۹/۱±۱۸/۳ گرم به مدت ۹۱ روز با جیرههای حاوی صفر، ۱/۱ ،۱/۸ و ۹ درصد عصاره گیاه گلرنگ تغذیه شدند. پس از این دوره بخشی از ماهیان به طور تصادفی در معرض شوری ۲۱ گرم بر لیتر قخرار گرفتند و تلفات آنها طی ۸۱ ساعت ثبت گردید. همچنین، تعدادی از ماهیان به طور تصادفی در معرض شوری ۸۱ گرم بر لیتر قرار گرفتند و شاخصهای بیوشیمیایی سرم آنها طی ۹۲ ساعت بررسی شد. بر اساس نتایج عصاره گلرنگ اثر معنیداری بخر رشخد مخاهی نداشخت. تلفخات گخروه شخاهد در مواجهه با شوری ۲۱ گرم بر لیتر به ۸۱۱ درصد ثبت شد ولی در تیمارهای ۹-۱/۱ درصد عصاره تلفات ۹۱ تا ۱۱ درصد بود. پس از تنش شوری ۸۱ گرم بر لیتر، سطوح کورتیزول و گلوکز سرم افزایش یافت و که این افزایش در تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارهخا بخود. تخنش شخوری باعخ افزایش سدیم سرم و کلر در تمام گروههای مورد بررسی شد ولی اخختال معنخی داری بخین تیمارهخا مشخاهده نگردیخد. همچنخین پخس از تخنش شوری، میزان کلر سرم در تیمار شاهد افزایش یافت ولی در تیمارهای تغذیه شده با عصاره چنین افزایشی مشاهده نشد. بهطخور کلخی نتخایج ایخن تحقیق نشان داد که افزودن ۱/۱ تا ۹ %عصاره گیاه گلرنگ به جیره ماهی کپور باع افزایش مقاومخت ماهیان در برابخر تخنش شخوری و کاهش استرس میشود. میزان بقا و مقاومت به تنش شوری ۲۲ گرم بر لیتر در ماهینان تیمارشنده بنا عصناره گیناه گلرنگ تلفات از زمان ۹ ساعت پس از تنش در گروههخای مورد بررسی شروع شد و در طول مدت مواجهخه، بچخه ماهیانی که از عصاره گیاه گلرنگ در جیره ذایی آنهخا استفاده شده بود بیشترین بازماندگی را نشان دادنخد. به – طوری که در مدت زمان ۸۱ سخاعت پخس از تخنش ۸۱۱ درصد ماهیان گروه شخاهد تلخع شخدند. ایخن تلفخات در ماهیان تغذیه شده با سطوح ۱/۱ ،۱/۸ و ۹ درصد عصاره گلرنگ در جیره به ترتیب ۹۱ ،۹۱ و ۱۱ درصد ثبت گردید.برای خرید بچه ماهی کپور به فروشگاه مراجعه کنید.بچه ماهی کپور

بررسی شاخص های بیوشیمیایی

سرم خون ماهیان تحت مطالعه سطح کورتیزول در طخخی ۲۱ ساعت اول پخخس از مواجهه با شوری ۸۱ گرم در لیتر در ماهیان گروه شاهد در مقایسه با ماهیان تغذیه شده با عصاره گلرنگ بهطور معنیداری بالتر بود و حتی در ماهیانی که با عصاره ۹ % گلرنگ تغذیه شده بودند تا ۹۲ سخاع ت پخس از مواجهخه شوری سطح کورتیزول سرم بهطور معنیدار پخایین تخر از گروه شخاهد ثبخت گردیخد )جخدول ۹ .)بخاالترین میخزان گلوکز برای گروههای مختلع در زمان ۳ سخاعت پخس از مواجهخخه شخخوری ثبت گردید و ۲۱ ساعت پخس از مواجهه در تمخامی گخروه ها بز گروه تغذیخه شده با عصاره ۹ %مقدار گلوکز بخه سطح پیش از مواجهه با شوری برگشت، در طی ۲۱ ساعت اول پخس از مواجه مقخادیر گلوکز در گروههای تغذیه شخده بخا عصاره گلرنگ مختلع بهطور معنی داری پایین تخر از ماهیان گروه شاهد ثبت شد )جدول ۹ .)مقادیر سدیم پیش از مواجهه با استرس شوری در ماهیان گروه شخاهد به طخ ور معنیداری پایینتر اندازه گیری گردید و پس از مواجهه اختال معنیداری در مقادیر سدیم در گپروه های مختلع مورد بررسی مشاهده نگردید، به هرحال سدیم مقادیر کلر پخیش از مواجهه با استرس شوری تمامی گروههای مورد بررسی در یب سطح اندازه گیری گردید. ولی ۳ ساعت پس از استرس شوری مقادیر کلر پالسما در ماهیخان گروه شاهد به هرطور معنیداری در مقایسه با گروههای تغذیه شده با عصاره بالتر بخورد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *