بچه ماهی آزاد

خرید بچه ماهی کپور

بچه ماهی آزاد

بچه ماهی آزاد و بیماری نکروز

در ماهیان مبتلا به این بیماری، علائم اصلی بیماری با حالات متنوعی از اختلالات عصبی همچون رفتارهای شنای غیرمعمول
)مارپیچی، چرخشی یا خوابیده بر آب با شکمی متورم ( مشخص می گردد. به طور معمول در ماهیان جوان ضایعات با شدت
بیشتری به چشم می خورند. بافت های عصبی )سیستم اعصاب مرکزی( و بافت شبکیه چشم ماهیان به عنوان بافت های
هدف در این بیماری مطرح می باشند. در ماهیان مسن تر ضایعات گسترده نیست و در این سنین ضایعات نسبت به شبکیه
از دیگر علائم این بیماری، تغییر رنگ پوست و عدم تمایل به خوردن غذا .)Adachi et al., چشم تمایل بیشتری دارند ) ۲۰۰۸
از جمله اقدامات پیشگیرانه علیه این بیماری می توان به استفاده از مولدین .)Roongkamnertwongsa et al., است ) ۲۰۰۵
عاری از بیماری، کیفیت تغذیه مناسب، ارتقای شیوه های پرورش و نگهداری، ضد عفونی نمودن مناسب، استفاده از
پروبیوتیک ها و محرک های ایمنی، رعایت اصول قرنطینه و انجام آزمایش های کنترلی بر ماهیان جدید وارد شده به مزرعه
.)Samuelsen et al., اشاره نمود ) ۲۰۰۶
و حضور بیش )Liza aurata( این بیماری با توجه به انتشار گسترده در جهان و اثبات قابلیت ابتلای ماهی کفال دریای خزر
(Zorriehzahra et از یک دهه در دریای خزر، به عنوان یک تهدید جدی برای آبزیان و صنعت شیلات محسوب می گردد
یکی از گونه های با ارزش دریای خزر که می تواند مورد تهدید این بیماری قرار بگیرد، ماهی آزاد دریای خزر می . al.,2005)
باشد.
یکی از با ارزش ترین گونه های اقتصادی و بومی دریای خزر )Salmo trutta caspius Kessler, ماهی آزاد دریای خزر ) ۱۸۷۰
در لیست قرمز و در زمره ماهیان در معرض خطر انقراض IUCN این ماهی طبق معیارهای .(Emadi, محسوب می شود ( ۱۹۸۵
نگرانی هایی در رابطه با امکان VNN متاسفانه با توجه به ابتلای کفال ماهیان دریای خزر به بیماری .)Coad, قرار دارد ) ۲۰۰۰
ابتلای ماهی آزاد دریای خزر به این بیماری نیز وجود دارد.
در آبزیان وجود ندارد اما VNN از طرفی، همچون سایر بیماری های ویروسی آبزیان، درمانی جدی و موثری برای بیماری
اثرات مثبت جلبک هایی مانند کلرلا و اسپیرولینا بر بهبود آثار بیماریزایی این ویروس در ماهیانی همچون هامور
.)Katharios et al., امید بخش بوده است ) ۲۰۰۵ )Epinephelus marginatus(
همچنین با توجه به اینکه امروزه بهره گیری از محرک های سیستم ایمنی در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های عفونی
آبزیان به عنوان یک رویکرد جدید و موثر در آبزی پروری جهان مطرح می باشد، استفاده از ترکیبات طبیعی همچون جلبک
ها و میکروجلبک ها نیز با توجه به سازگار بودن آن از نظر مسائل زیست محیطی از اقبال بیشتری در میان محققین و کاربران
برخوردار است. از این رو در این تحقیق علاوه بر بررسی قابلیت بیماریزایی نمونه ویروسی )سوپرناتانت( جداسازی شده از
آلوده دریای خزر، به بحث در مورد اثرات جلبک کلرلا ولگاریس بر فراسنجه های ایمنی )Liza aurata( ماهی کفال طلایی
بچه ماهی آزاد دریای خزر نیز پرداخته شد.

خرید بچه ماهی کپور

۸ گرم( از مرکز تکثیر و پرورش آزاد ماهیان شهید – تعداد ۱۵۰۰ عدد بچه ماهی آزاد انگشت قد دریای خزر )با وزن اولیه ۱۰
باهنر کلاردشت، تهیه گردید و با استفاده از ماشین حمل ماهی مجهز به هواده به محل نگهداری ماهیان در پژوهشکده
اکولوژی آبزیان دریای خزر )ساری( انتقال یافت. ماهیان به مدت دو هفته جهت سازگاری نگهداری و طی این مدت با غذای
پایه )بیومار، فرانسه( تغذیه شدند

اندازه گیری فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب

HI با استفاده از مولتی متر ) , ۹۸۲۸ pH طی مراحل این تحقیق به منظور کنترل کیفیت آب، فاکتورهای دما، اکسیژن و
به صورت روزانه اندازه گیری شد. میانگین مقادیر دما، اکسیژن و )Multiparameter Meter, HANNA Instruments, USA
۷ بود. / به ترتیب برابر با ۱۶ درجه سانتی گراد، ۸ میلی گرم در لیتر و ۵ pH

غذای بچه ماهی آزاد

غذای مورد نیاز هر تیمار با افزودن میزان مشخص کلرلای تعیین شده برای هر تیمار، هر ده روز یک بار تهیه و مورد استفاده
قرار گرفت. جهت تهیه غذا، ابتدا میزان مورد نیاز غذای پایه )بیومار، فرانسه( با توجه به وزن ماهیان هر تیمار و دمای آب
توزین گردید و آسیاب شد. به طوریکه غذای مورد نیاز برای هر تیمار با تکرارهایش، طی ۱۰ روز، ۴۵۰ گرم تعیین شد. سپس
جلبک به میزان معین و بر مبنای مقدار مشخص شده برای هر تیمار رقیق گردید و به غذا افزوده شد. پس از افزودن جلبک به
غذا، خمیر حاصله از مخلوط غذا و جلبک در سینی آلومینیومی پخش و در آون قرار داده شد تا خشک شود. غذادهی نیز به
مدت ۸ هفته و ۲ بار در روز طی ساعات ۸ صبح و ۲ بعدازظهر انجام شد. غذادهی در ۲ هفته اول، به میزان ۸ درصد وزن بدن
و در ۳ هفته بعد و نیز ۳ هفته آخر به ترتیب به میزان ۶ درصد و ۴ درصد وزن بدن صورت گرفت.

بررسی قابلیت بیماریزایی نمونه ویروسی )سوپرناتانت( تهیه شده

جهت بررسی قابلیت بیماریزایی نمونه ویروسی تهیه شده از کفال ماهیان بیمار، مواجه سازی اولیه ویروس با ۳۰ عدد از بچه
ماهی آزاد دریای خزر نگهداری شده در استخر ذخیره و نیز ۳۰ عدد ماهی گوپی، پس از طی شدن دوره سازگاری، انجام شد.
مواجه سازی در سالنی کوچک انجام شد تا شرایط امنیت زیستی به طور کامل در آن قابل اجرا باشد. در نهایت آب مورد
استفاده در سالن، از طریق کلر زنی ضدعفونی و به چاه های فاضلاب مرکز انتقال یافت. نتایج تاثیر نمونه ویروسی بر هر دو
گونه از ماهیان طی ۱۰ روز مورد پایش و مراقبت لازم قرار گرفت و علائم احتمالی و مرگ و میر ماهیان ثبت شد
مواجه سازی ویروس با بچه ماهی آزاد دریای خزر از طریق تزریق نمونه ویروسی با استفاده از .)Zorriehzahra et al., 2013(

مواجه سازی نهایی ماهیان با نمونه ویروسی )سوپرناتانت(

مواجه سازی نهایی در بچه ماهیان آزاد، پس از پایان ۸ هفته تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف کلرلا انجام شد. جهت
مواجه سازی نهایی، نمونه ویروسی تهیه شده از ۳ روز قبل، از فریزر خارج گردید و در دمای اتاق ذوب شد. سپس با استفاده
از سرنگ انسولین به میزان ۱ میلی لیتر نمونه ویروسی حاوی ۱۰۷ ذره ی ویروسی به هر ماهی تزریق شد که ۱۰ عدد ماهی
از هر یک از تیمارها به صورت تصادفی )مجموعا ۴۰ عدد ماهی از همه تیمارها( انتخاب و تزریق برای آن ها انجام شد
و تا ۱۴ روز پس از تزریق، بروز علائم احتمالی بیماری و میزان مرگ و میر، در آنها مورد پایش و )Husgarõ et al., 2001(

خرید بچه ماهی کپور

خونگیری، تهیه سرم خون بچه ماهی آزاد

خونگیری در دو مرحله، مرحله اول در پایان ۸ هفته و قبل از مواجه سازی ماهیان با ویروس )جهت تعیین تاثیر جلبک بر
فراسنجه های ایمنی ماهی( و مرحله دوم، ۱۴ روز بعد از مواجه سازی )جهت تعیین اثرات ویروس بر فراسنجه های ایمنی
ماهیان تیمارهای مختلف( انجام شد. ماهیان ۱روز قبل از خونگیری قطع غذا شدند ابتدا ماهیان با استفاده از عصاره گل
سپس خونگیری از ناحیه ساقه . (Zorriehzahra et al., میخک به میزان نیم میلی لیتر در هر لیتر آب، بیهوش شدند ( ۲۰۱۳
نمونه خون جمع آوری شده از طریق سرنگ غیر هپارینه به داخل ویال های .)Mozanzadeh et al., دمی انجام شد ) ۲۰۱۵
Koukusan H- غیر هپارینه انتقال داده شد تا لخته خون تشکیل گردد. ویال ها نیز بلافاصله در سانتریفیوژ یخچال دار ) , ۱۸
قرار داده شدند و سرم خون، به مدت ۵ دقیقه با ۱۵۰۰ دور در دقیقه جداسازی شد. سرم جدا شده نیز با استفاده از )Japan
.)Mozanzadeh et al., میکروپیپت جمع آوری شد و تا زمان آنالیز در فریزر ۸۰ – درجه سانتی گراد، قرار داده شد ) ۲۰۱۵
انفجار تنفسی و لیزوزیم بودند که ،C4 ،C3 ،IgM ،)Alb( آلبومین ،)TP( فراسنجه های ایمنی مورد بررسی شامل پروتئین تام
و کیت های آزمایشگاهی )پارس آزمون، تهران، ایران( )Eurolyser AU-01 , Austria( جهت تعیین آنها از دستگاه اتوآنالایزر
.)Torfi Moazenzadeh et al., استفاده شد ) ۲۰۱۵

آسیب شناسی بچه ماهی آزاد

جهت انجام بررسی های آسیب شناسی، نمونه ماهیان مورد نظر به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت در محلول بوئن )شامل ۷۰ درصد
اسید اشباع شده، ۲۵ درصد فرمالین تجاری و ۵ درصد اسید استیک( تثبیت و براِی نگهداری، در الکل ۷۰ درصد قرار داده
شدند و پس از انجام مراحل معمول آسیب شناسی )ثبوت، آبگیری، شفاف سازی، قالب گیری، برش، رنگ آمیزی و مونته
به آزمایشگاه (DHL) کردن( در آزمایشگاه اکولوژی دریای خزر، جهت انجام بررسی های مورد نظر از طریق پست پیشتاز
۴ میکرون از بافت های مغز و چشم تهیه و – در کشور ایتالیا ارسال و در آنجا برش هایی با ضخامت ۶ OIE رفرانس سازمان
بود. )H&E( روش رنگ آمیزی مورد استفاده در این مطالعه، هماتوکسیلین و ائوزین .)Roberts, رنگ آمیزی شد ) ۱۹۷۸

نتایج

نتیجه تزریق نمونه ویروسی )سوپرناتانت( به ماهیان تیمار شاهد )جهت بررسی قابلیت بیماریزایی نمونه ویروسی جداسازی
شده از کفال ماهیان آلوده در بچه ماهیان آزاد دریای خزر( منفی بود و هیچگونه علامت بیماری یا مرگ و میر در بچه ماهیان
آزاد مشاهده نشد اما همه ماهیان گوپی طی ۱۰ روز تلف شدند و علائمی همچون اگزوفتالمی و اتساع محوطه شکمی در آنها
مشاهده شد.
نتایج بررسی فراسنجه های ایمنی پس از پایان ۸ هفته تغذیه در همه تیمارها )جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در فراسنجه
های سرمی در اثر استفاده از جلبک کلرلا ولگاریس و همچنین نتایج بررسی فراسنجه های ایمنی، ۱۴ روز پس از مواجه
سازی ماهیان همه تیمارها با ویروس )جهت بررسی تغییرات ایجاد شده در فراسنجه های سرمی در اثر ورود ویروس و مقایسه
تغییرات سرمی پس از تغذیه از جلبک هم در زمان قبل و هم بعد از مواجه سازی با ویروس( در جدول ۱ ارائه شده است.
در زمان بعد از تزریق بین C در زمان قبل و فاکتور ۳ C و ۴ IgM نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در فاکتورهای
تیمارهای مختلف است.

خرید بچه ماهی کپور |کلیک کنید|