بچه ماهی بیگ هد

خرید بچه ماهی کپور

بچه ماهی بیگ هد

مقدمه

بچه ماهی بیگ هد نسبت به آگاهی عمومی در مورد اهمیت بحث تغذیه افزایش یافته است و مطالعه ترکیبات بیوشیمیایی غذا یکی از مهمترین موضوعات تحقیق می باشد که در مورد ماهی، پایه ایترین آنها سنجش ترکیب تقریبی گوشت آن می باشد. امروزه مصرف آبزیان به سبب داشتن اسیدهای چرب مفید و تأمین بخش مهمی از پروتئین غذایی از اهمیت بسیار بالایی در جهت تضمین سلامتی انسان برخوردار است.

در سال های اخیر چربی ماهیها به دلیل مقدار بالای اسیدهای چرب غیراشباع و ۵ تا ۶ پیوند دوگانه مورد توجه مشخص گردیده که آبزیان منبع مهم اسیدهای چرب .(Puwastien et al., خاص قرار گرفته اند ( ۱۹۹۹ از DHA و EPA غیراشباع می باشند و مقادیر متنابهی از این اسیدهای چرب به خصوص گروه های اما محدودیت صید ماهیان سبب ،(Arts et al., طریق مصرف آبزیان وارد بدن انسان می شود ( ۲۰۰۱ Cahu et ) شده است تا آبزی پروری تنها راه جوابگوی افزایش تقاضای ماهی و غذاهای دریایی باشد

تولید بچه ماهی بیگ هد در سال ۲۰۱۲

در سال ۲۰۱۲ حاکی از ۱۵۴ میلیون تن تولید جهانی FAO اطلاعات منتشر شده توسط .(al., 2004 .(FAO, آبزی پروری می باشد که ۱۳۱ میلیون تن از آن مورد مصرف غذایی قرار می گیرد ( ۲۰۱۲ ماهیهای آب شیرین و شور دریا و اکثریت منابع آبی، قسمت مهمی از منابع غذایی جانوری انسان بافت فیله ماهیان حاوی پروتئین، چربی، مواد معدنی، ویتامینها و .(FAO, را تشکیل میدهند ( ۲۰۱۲ که با منابع غذایی حیوانی (Murray and Burt, اندکی کربوهیدرات و مقدار زیادی آب بوده ( ۱۹۸۳ چرا که با مصرف حداقل انرژی، سطح بالایی از بچه ماهی بیگ هد ،(Stansby and Hall, دیگر تفاوت دارند ( ۱۹۶۷ (Weatherley and Gill, پروتئینها که حاوی اسیدهای آمینه ضروری میباشند را فراهم میکنند ۱۹۹۸ ، بنابراین منابع غذایی سودمندی به شمار میآیند.

همچنین : Kandemir and Polat, 2007) به مقدار قابل توجه (حدود ۱۵ تا ۲۵ (DHA و EPA) n- وجود اسیدهای چرب چند غیراشباعی ۳ درصد در تقریبا انواع روغنهای ماهی در اکثر فرآوردههای دریائی (به خصوص ماهی) امروزه اهمیت .( این فرآوردهها را در رژیم غذایی انسان بسیار بالا برده است بچه ماهی بیگ هد (رضوی شیرازی، ۱۳۸۰ مطالعات در همین رابطه نشان داده است که مصرف ماهی به دلیل وجود لیپیدهای غیراشباع و به Nordoy et al., ) در کاهش علائم و عوارضقلبی مؤثر بوده ω و ۶ ω ویژه اسیدهای چرب غیراشباع ۳ ۲۰۰۱ ) و وجود آنها در رژیم غذایی روزانه میتواند حملات قلبی ناگهانی و احتمال ترومبوزیس که از دلایل اصلی حملات قلبی است، کاهش دهد

بچه ماهی بیگ هد

بچه ماهی بیگ هد (غلامحسینی عمران و هدایتی فرد، ۱۳۸۶ ). همچنین فواید و افزایش توانایی یادگیری به (Torrejon et al., اسیدهای چرب غیراشباع در تنظیم ضربان قلب ( ۲۰۰۷ بدن انسان توانایی ساخت اسیدهای چرب .(Nobuya and Suzuki, اثبات رسیده است ( ۲۰۰۴ De Castro ) را ندارد و اینها باید از جیره غذایی تأمین شوند ω و ۶ ω غیراشباع با چند پیوند دوگانه ۳ در ماهیان آب (PUFA) بنابراین وجود اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دوگانه .(et al., 2007 شیرین و دریایی از مزایای مصرف آنها است که نقش مهمی را در حفظ سلامتی انسان (پیشگیری از ω چون ماهی اصلی ترین منبع ۳ .(Kminkova et al., بیماریهای قلبی- عروقی) ایفا میکند( ۲۰۰۱ برای انسان به شمار میرود، بر اساس توصیه مؤسسه قلب آمریکا، مقدار مصرف ماهی باید حداقل دوبار Ozogul et ) در هفته باشد تا تأثیرات خود را نشان دهد. بنابراین مصرف ماهی بسیار مورد توجه میباشد

این موضوع لزوم بررسی ترکیب اسیدهای چرب بافت فیله انواع ماهیان پرورشی و دریایی .(al., 2005را نشان می دهد. بدون شک یکی از مهمترین شاخصه های ارزش تغذیهای یک پروتئین خوراکی، مقدار اسیدها آمینه لازم آن پروتئین است؛ و در این رابطه، پروتئینهای ماهی یکی از با ارزشترین پروتئینهای حیوانی هستند (رضوی شیرازی، ۱۳۸۰ ). علاوه بر این ، نسبت مجموع ترکیب اسیدهای چرب اشباع نشده به وجود اسیدهای ،(Afkhami et al., 2011) (PUFA/SFA) مجموع ترکیب اسیدهای چرب اشباع شده Vaccaro et al., 2005: Hedayatifard and Moeini, 2007: )ω و ۶ ω چرب چندغیراشباع بچه ماهی بیگ هد سری ۳ مجموع اسیدهای

نسبت اسید های چرب

،(Hedayatifard and Jamali, 2008: Hedayatifard and Yousefian, 2010 نسبت اسیدهای چرب ،( Hedayatifard and Moeini, 2007)(ω۳+ω۶) ω و ۶ ω چرب سری ۳ Vaccaro et al., 2005: Afkhami et : هدایتی فرد و همکاران ، ۱۳۹۰ )(ω۳/ ω۶) ω به ۶ ω سری ۳ al., و دوکوزاهگزانوئیک اسید د دو اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک اسی و مجموع ) ۲۰۱۱ (EPA+DHA) ) Hedayatifard and Moeini, 2007: Hedayatifard and Jamali, 2008: Hedayatifard and از شاخصهای اصلی سنجش ارزش غذایی ماهیان می- (Yousefian, 2010: Afkhami et al., 2011 نیز یک شاخص کاربردی برای اکسیداسیون چربی ماهی EPA+DHA/C باشند. همچنین نسبت ۱۶ که برای سنجش ارزش غذایی (Jeong et al., 1990: Hedayatifard and Yousefian, است( ۲۰۱۰ کاربرد دارد.

خرید بچه ماهی کپور

 

به Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, ماهی کپور سرگنده با نام علمی ( ۱۸۴۵ عنوان یکی از گونه های غیربومی قابل پرورش در استخرهای خاکی پرورش ماهیان گرم آبی استفاده می – شود که به طور عمده از زئوپلانکتونها و تا حد کمی از فیتوپلانکتونها تغذیه مینماید(عبدلی و نادری ، ۱۳۸۷ ). زئوپلانکتون تقریباً غذای انحصاری این گونه است. فیتوپلانکتون و دتریتوس ممکن است در زمان کاهش زیست توده زئوپلانکتون مورد استفاده قرار گیرد . بر خلاف کپور نقرهای که معمولاً در سطح آب تغذیه میکند ، تغذیه از ستون آب و از (Hypophthalmichthys molitrix) در حال حاضر در بیشتر استخرهای پرواربندی به همراه سه گونه

کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقرهای

.(Coad, بستر صورت میگیرد( ۲۰۱۲ دیگر از کپورماهیان چینی (کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقرهای) با سن، اندازه و تراکم متفاوت مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. اما اغلب مردم ایران تمایلی به خوردن آن نداشته و با قیمت کمی در( بازار به فروش میرسد(عبدلی و نادری، ۱۳۸۷ اما با توجه به فراوانی این گونه و از آنجایی که استان مازندران به عنوان قطب تکثیر و پرورش کپورماهیان در کشور بوده و طبق آمار سازمان شیلات ایران در سال ۱۳۹۰ ، در چهارسال اخیر، رتبه اول آبزیپروری در قسمت ماهیان گرمابی (کپورماهیان چینی) را به خود اختصاص داده است که از مجموع ۱۲۹/۱۲۶ تن تولید ماهیان گرمابی کشور در سال ۱۳۹۰ ، استان مازندران با ۴۱۷۱۸ تن تولید، مقام نخست را در اختیار داشته (سالنامه آماری اداره کل شیلات استان مازندران ، ۱۳۹۰ )

تولید ماهیان پرورشی

بخش اعظمی از تولید ماهیان پرورشی برای مصارف خوراکی را بر عهده دارد، از این رو بررسی ترکیب تقریبی بیوشیمیایی ، ترکیب اسیدهای چرب و ارزش غذایی این گونه در مناطق شرق ، مرکز و غرب استان مازندران و در مقایسه با سایر ماهیان (دریایی و پرورشی) بسیار مهم میباشد. ۱۳۹۰ ، تعداد ۳ مزرعه از شرق، مرکز و غرب – برای انجام این پژوهش در فصل آبزیپروری ۹۱ ۳۶ ° ۴۸ شمالی و طول جغرافیایی ´ ۳۴/ استان مازندران انتخاب شدند.

مزرعه ۱ با عرض جغرافیایی ″ ۴۰ ۵۳° ۲۲ شرقی در منطقه زاغمرز از توابع شهرستان بهشهر قرار داشت. مزرعه ۲، در شهرستان ´ ۴۴/۷۰″ ۵۲° ۳۲ شرقی و ´ ۲۴/ ۳۶ ° ۳۷ شمالی و طول جغرافیایی ″ ۲۱ ´ ۰۰/ فریدونکنار با عرض جغرافیایی ″ ۱۲ ۳۶ ° ۴۲ شمالی و ´ ۱۶/ مزرعه ۳ در شهر نشتارود واقع در شهرستان تنکابن با عرض جغرافیایی ″ ۷۰ ۵۱° ۰۱ شرقی قرار داشت. تعیین زمان نمونهبرداری بر اساس زمان پرورش بچه ماهی بیگ هد ´ ۱۰/ طول جغرافیایی ″ ۶۵ ماهیان پرواری، در فصل تابستان صورت پذیرفت و هیچ گونه کنترلی بر تغذیه و یا محیط زیست ماهی انجام نگرفت.

خرید بچه ماهی کپور

مواد و روش بهداشتی بچه ماهی بیگ هد

از تمامی مزارع از این گونه پرورشی ۵ عدد که در مجموع ۱۵ ماهی میشد، به شکل خوشهای و به صورت تصادفی انتخاب و در جعبه های یونولیتی به همراه یخ به آزمایشگاه جهت انجام آزمایش های زیستسنجی و سنجش ترکیبات تقریبی شیمیایی بدن منتقل گردید.

 

آماده کرن نمونه بچه ماهی بیگ هد

۰ گرم وزن شدند و طول کل و طول استاندارد / پس از شستوشوی اولیه، ابتدا ماهیان با دقت ۱ تعیین گردید. سپس ماهیان پولکگیری شده، سر و باله ها جدا گردیده و شکم آنها خالی شد و سپس فیله به دست آمده توزین شد. در مدت زمان جمعآوری نمونهها و تا شروع آزمایشهای سنجش ترکیب -۱۹ ° در فریزر نگهداری شد. جهت سنجش ترکیب تقریبی ابتدا پوست C تقریبی، فیله ماهیان در دمایو استخوانهای درشت فیله مورد نظر جدا گردید. هر فیله به ۳ قسمت تقسیم شده، سپس همه فیله، در ۳ ظرف جداگانه ریخته شده، بعد محتویات هر ظرف توسط دستگاه خردکن خانگی کاملاً چرخ شده و به شکل همگن درآمد.

 

آنالیز های شیمیایی

برای .(AOAC, 2005) مرسوم سنجش گردید. برای اندازهگیری پروتئین موجود از روش کلدال ۱ برای سنجش میزان خاکستر از روش ،( AOAC, 2005) سنجش میزان چربی کل از روش سوکسله ۲ استفاده (AOAC, سوزاندن مادهی آلی و اندازه گیری ترکیبات غیرآلی با کمک کوره الکتریکی( ۲۰۰۵ شد. همچنین برای تعیین رطوبت، حدود ۵ گرم از نمونه چرخ شده ماهی، در داخل آون با دمای ۱۰۵ .(AOAC, درجه سانتی گراد برای مدت ۲۴ ساعت قرار داده شد

( ۲۰۰۵ پس از استخراج چربی، آنالیز اسیدهای چرب نمونههای فیلههای ماهی توسط گاز کروماتوگرافی (USP26-NF21 Supplement- Capillary Gas Chromatography, Column 50 m × ۰/۲۵ Hedayatifard and Moeini, 2007: Hunt and ) انجام شد (FID) و دتکتور یونش شعلهای mm) بیان شده توسط ) Jobling محاسبه میزان انرژی فیله به روش ارائه شده توسط .(Teqelioglu, 2008 و با فرمول زیر انجام گرفته است. (Hernandez et al., 2003 میزان پروتئین) = (کیلوژول در ۱۰۰ گرم فیله) میزان انرژی % × ۲۳/ میزان چربی) + ( ۶ % × ۳۹/۸)

پردازش آماری و رسم نمودارها بچه ماهی بیگ هد

ابتدا نرمال بودن دادهها بر اساس آزمون شاپیرو- ویلک ۳ بررسی شد. برای مقایسه ترکیب تقریبی و در صورت معنی – (ANOVA) بیوشیمیایی کپور سرگنده در هر منطقه از آزمون واریانس یک طرفه ۴ در سطح اطمینان SPSS ver. داری آزمون جهت مقایسه تیمارها از آزمون تعقیبی توکی با نرم افزار ۱۹ نمودارها رسم شدند. Microsoft Excel 95 درصد استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ۲۰۱۰

بحث و نتیجه گیری

۱۹ درصد به دست آمد ه و در / طبق جدول ۳، میزان پروتئین میانگین سه منطقه در این گونه، ۰۷ ۹/۴۳ (۲۰۱۰) Salam و Naeem تحقیق مشابه برای بررسی مقدار پروتئین کپور سرگنده، این مقدار را ۱۶ درصد نشان دادند که میتوان اذعان داشت میزان پروتئین این گونه از مقدار پروتئین کپور نقره / تا ۵۴ Afkhami et al., : ای(ذوالفقاری و همکاران ، ۱۳۸۹ )، کپور معمولی (ذوالفقاری و همکاران ، ۱۳۸۹ (Pirestani et al., و حتی کیلکای معمولی( ۲۰۰۹ (Afkhami et al., 2011 ) ، کپور علف خوار( ۲۰۱۱ Pirestani et ) کفال طلایی ، ( Pirestani et al., نیز بیشتر بوده اما در مقایسه با سوف معمولی( ۲۰۰۹که در محیط طبیعی دریا زندگی می (Pirestani et al., و بچه ماهی بیگ هد مازندران( ۲۰۰۹ (al.,2009 کنند، کمتر است و دلیل این اختلاف را میتوان نوع رژیم غذایی این ۳ گونه با ارزش دریای مازندران و استفاده از منابع غذایی با پروتئین بیشتر عنوان کرد.

 

خرید بچه ماهی کپور |کلیک کنید|