اسیدهای چرب عضلات بچه ماهی کپور

خرید بچه ماهی کپور

۱_بچه ماهی کپور و اسید های چرب عضلات

در مطالعه حاضر تعداد ۱۰ عدد ماهی (از هر گونه ۵ عدد) به صورت کاملا تازه از بازار ماهی فروشان فریدون کنار تهیه شدند. متوسط وزن و طول ماهیان مورد مطالعه برای cm 800±۵۰ و g کپور معمولی و علفخوار به ترتیب ۳۵±۱ بود. ماهیان بلافاصله در cm 700± ۲۰ و g 40±۲ و جعبه های حاوی پودر یخ جهت انجام آزمایشات مورد نظر به آزمایشگاه دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس شهر نور منتقل شدند. تمامی مواد شیمیایی ماهیان بودند و در بین اسیدهای چرب چند غیر اشباع اسید در کپور علفخوار DHA لینولئیک در کپور معمولی و فراوان ترین اسید های چرب شناخته شده بودند. اسیدهای چرب چند غیر اشباع بچه ماهی کپور شناخته شده در مطالعه حاضر شامل دو گروه امگا ۳ و امگا ۶ بودند.

میزان امگا ۳ شناخته شده (شامل مجموع اسید لینولنیک، ایکوزاپنتانوئیک، ۸ درصد و برای / دوکوزاهگزانوئیک) برای کپور معمولی ۶ ۲۵ درصد بود. مقادیر امگا ۶ (شامل مجموع / کپور علفخوار ۳ ۱۵/ اسید لینولئیک و آراشیدونیک) برای کپور معمولی ۵ ۱۲ درصد مشاهده شد و / درصد و برای کپور علفخوار ۲ .(pَ< تفاوت این دو به لحاظ آماری معنی دار بود( ۰.۰۵ در کپور علفخوار به شکل قابل DHA و EPA مقادیر توجهی نسبت به کپور معمولی بالاتر بود.

مقدار اسید ۱ و / آراشیدونیک در کپور معمولی و علفخوار به ترتیب ۳۳ ۲/۵۵ درصد مشاهده گردید. به طور کلی تفاوت این دو بسیار قابل EPA+DHA ماهی بخصوص از نظر مقادیر توجه بود به طوریکه این مقدار در کپور علفخوار تقریبا” ۳ برابر کپور معمولی به دست آمد. از نظر مقایسه نسبت باز هم کپور علفخوار n6/ n و ۳ ΣPUFA/ΣSFA نسبت به کپور معمولی ارجحیت داشته به طوریکه این مقادیر در کپور علفخوار به شکل معنی داری بیشتر از کپور .(p< معمولی بودند( ۰.۰۵ داده ها بصورت میانگین ± انحراف معیار بیان شده اند ( ۹ *نشان از معنی دار بودن اختلاف بین میانگین ها در سطح نشان از عدم تفاوت معنی دار بین -ns . احتمال ۹۵ % است میانگین هاست. هیچ تفاوت معنی داری در بین سایر شاخص های مورد مطالعه (پروتئین، چربی و خاکستر) وجود نداشت مقایسه پروفیل اسید چرب دو ماهی مورد .(p>0.05) مطالعه حاکی از تفاوت معنی دار در بین تمامی شاخص .

۲_اسید های چرب اشباع کپور

( بود (جدول ۲ SFA و C های مورد مطالعه به جز ۲۲:۰ تک غیر ،(SFA) به ترتیب میزان اسیدهای چرب اشباع مشاهده بچه ماهی کپور (PUFAs) و چند غیر اشباع (MUFAs) اشباع ۲۴ درصد و / ۳۹ و ۱۳ /۴۳ ، ۳۲/ شده برای کپور معمولی ۸۶ ۳۷ درصد بود / ۲۵ و ۵۴ /۰۲ ،۳۴/ برای کپور علفخوار ۰۶ (جدول ۲). همانطور که در جدول ۲ مشاهده می شود تفاوت معنی داری از نظر اسیدهای چرب اشباع بین دو ماهی وجود نداشت.

اما از نظر اسیدهای چرب تک غیر .(p< اشباع و چند غیر اشباع این تفاوت معنی دار بود( ۰.۰۵ در کپور معمولی اسیدهای چرب تک کپور غیر اشباع به شکل معنی داری بیشتر از کپور علفخوار بودند و بیشترین مقدار را در بین سایر اسیدهای چرب به خود اختصاص دادند درحالیکه در کپور علفخوار اسیدهای چرب چند غیر اشباع، غالب بوده و مقدار آن به شکل معنی داری بیشتر بچه ماهی کپور از کپور مطابق جدول ۲ در بین .(p< معمولی مشاهده گردید کپور ( ۰.۰۵= اسیدهای چرب اشباع و تک غیر اشباع اسید پالمتیک و اسید اولئیک به ترتیب اسیدهای چرب کپور غالب شناخته شده در این

خرید بچه ماهی کپور

۳_کار و وسایل

در سال های اخیر مطالعه و شناسایی اسیدهای چرب ماهیان به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است[ ۱۵,۱۶,۱۷ ]. به طور کلی ماهیان آب های شیرین به عنوان ماهیان با ترکیبات امگا ۶ بالا به ویژه اسید. لینولئیک و اسید آراشیدونیک شناخته شدهاند[ ۱۹ ]. در مطالعه حاضر ۱۵ درصد و برای کپور / میزان امگا ۶ برای کپور معمولی ۵ ۱۲ درصد مشاهده شد.

/ علفخوار ۲۳ در مطالعه موردی بر روی برخی از ماهیان مشاهده گردید n3/n ماهی کاد و هرینگ با داشتن. بیشترین میزان نسبت ۶ مطلوب ترین گونه های مورد مطالعه از نظر ارزش غذایی بودند. درحالیکه این نسبت در ماهی کپور معمولی کمتر از سایر گونه های مورد مطالعه بود[ ۲۰ ]. در مطالعه حاضر نیز ۸ درصد مشاهده شد / میزان امگا ۳ در ماهی کپور معمولی. ۶ هرچند مقدار این ترکیبات در گونه کپور علفخوار به شکل ۲۵ درصد) بالا بود.

در واقع تفاوت در / قابل توجهی ( ۳۱ پروفیل اسیدهای چرب را تنها نمی توان به تفاوت های گونه ای نسبت.داد بلکه رژیم های غذایی نیز در این زمینه بسیار تاثیر گذار هستند. بسته به اینکه ماهی مورد مطالعه. گوشتخوار، علفخوار و یا همه چیز خوار باشد این تفاوت ها نیز قابل مشاهده خواهند بود[ ۲۱ ]. ماهی کپور علفخوار به طور غالب از مواد گیاهی موجود در استخر. تغذیه می کند در حالیکه کپور معمولی یک ماهی همه چیز خوار است که عمدتا از بی مهرگان کفزی .تغذیه می کند و در زنجیره در ماهیان تغذیه کننده از بی PUFA غذایی کمترین مقدار

۴_اسید های چرب غیر اشباع کپور

.[ مهرگان کفزی گزارش شده است[ ۱ و de Castro مشابه نتایج تحقیق حاضر، نتایج مطالعات و همکاران ( ۲۰۰۷ ) بر روی Ozogul همکاران( ۲۰۰۷ ) و ترکیبات اسیدهای چرب کپور معمولی نشان داد که اسید پالمتیک و اولئیک به ترتیب فراوان ترین اسیدهای چرب اشباع و تک غیر اشباع و اسید لینولئیک فراوان ترین اسید چرببچه ماهی کپور چند غیر اشباع در کپور معمولی بودند، درحالیکه در فراوان ترین اسید DHA و همکاران O¨zogul مطالعه .[۲۱ , چرب چند غیر اشباع شناخته شده بود[ ۱

مطابق جدول ۲ مجموع اسیدهای چرب چند غیر اشباع خرید بچه ماهی کپور معمولی در تحقیق حاضر خرید بچه ماهی کپور با مقادیر بدست آمده توسط سایر محققین تفاوت چندانی نداشت. درحالیکه میزان گزارش شده تفاوت های ΣPUFA n و ۶ ΣPUFA n3 زیادی داشته و مقادیر به دست آمده در مطالعه حاضر در حد واسط آنها قرار داشت. در مطالعه حاضر مقادیر برای کپور معمولی و علفخوار ΣPUFA/ΣSFA نسبت ۱ مشاهده شد. این مقادیر بالاتر از / ۰ و ۱۱ / به ترتیب ۷۴ ۰ است[ ۲۲ ]. لذا اگر چه / حداقل میزان توصیه شده یعنی ۴۵ کپور علفخوار از شرایط به. مراتب بهتری نسبت به کپور معمولی برخوردار است اما این به معنی رد کردن ارزش غذایی کپور معمولی نمی تواند باشد.

همانطور که ذکر شد نسبت حاصل از کپور معمولی. نیز فاصله زیادی با حداقل نیز به عنوان یک n6/n میزان توصیه شده دارد. نسبت ۳ شاخص مهم جهت مقایسه ارزش غذایی چربی ماهیان مورد توجه می باشد[ ۲۳ ]. حداکثر میزان توصیه شده برای این نسبت ۴ می باشد[ ۱۴ ] و مقدار به. دست آمده برای خرید بچه ماهی کپور ۳ درصد مشاهده / ۰ و ۴۲ / معمولی و علفخوار به ترتیب ۴۸ شد. لذا هر دو نسبت فوق می توانند موید ارزش تغذیهای بالای دو ماهی مورد مطالعه باشند هرچند که کپور علفخوار نسبت به کپور معمولی ارجحیت دارد.

خرید بچه ماهی کپور

۵_چکیده

و کپور (Cyprinus carpio) هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین مواد مغذی و ترکیبات اسیدهای چرب بافت عضلانی ماهی کپور معمولی از گونه های پرورشی مورد استفاده در کشور بود. آنالیز تقریبی نمونه ها نشان داد که به جز ،(Ctenopharyngodon idella) علفخوار میزان اسیدهای .(p> رطوبت هیچ تفاوت معنی داری در بین سایر شاخصهای مورد مطالعه (پروتئین، چربی و خاکستر) وجود نداشت ( ۰.۰۵ ۲۴ درصد و برای / ۳۹ و ۱۳ /۴۳ ، ۳۲/ برای کپور معمولی ۸۶ (PUFAs) و چند غیر اشباع (MUFAs) تک غیر اشباع ،(SFA) چرب اشباع ۳۷ درصد مشاهده شد.

در هر دو گونه ماهی مورد مطالعه اسید پالمتیک و. اسید اولئیک به ترتیب فراوانترین / ۲۵ و ۵۴ /۰۲ ،۳۴/ کپور علفخوار ۰۶ اسیدهای چرب اشباع و تک غیر اشباع بودند و در بین اسیدهای چرب چند غیر اشباع اسید لینولئیک در کپور معمولی و دوکوزاهگزانوئیک ۸ درصد و برای / در کپور علفخوار فراوان ترین اسیدهای چرب شناخته شده بودند. میزان امگا ۳ شناخته شده برای کپور معمولی ۶ (DHA) اسید ۲ درصد اسید آراشیدونیک مشاهده گردید. مقایسه ترکیب / ۱ و ۵۵ / ۲۵ درصد بود. در کپور معمولی و علفخوار به ترتیب ۳۳ / کپور علفخوار ۳ بود. SFA و C اسید چرب دو ماهی مورد. مطالعه خرید بچه ماهی کپور حاکی از تفاوت معنی دار بین اسید های چرب دو ماهی به جز ۲۲:۰

منابع:

[۱] Al-Arrayed, F. H., Al Maskati
consumption-modern aspects. In Fish Oils
[۶] Sirot, V., Oseredczuk, M., Bemrah-
Aouachria, N., Volatier, J. L., & Leblanc,
J. C. (2007). Lipid and fatty acid
composition of fish and seafood consumed
خرید بچه ماهی کپور
in France: CALIPSO Study. Journal of
Food Composition and Analysis, Impress.
[۷] Palmeri, G., Turchini, G. M., Silva, S. S.
D. (2007). Lipid characterization and
distribution in the fillet of the farmed
Australian native fish, Murray cod
(Maccullochella peelii peelii). Food
Chemistry, 102, 796–۸۰۷.
[۸] Salehi, H. (2004). Carp culture in Iran.

خرید بچه ماهی کپور با قیمت مناسب و بدون تلفات | کلیک کنید |