تکثیر و پرورش بچه ماهی کپور

خرید بچه ماهی کپور

.بچه ماهی کپور و گونه های مهم کپورماهیان

بچه ماهی کپور انواع کپورهای پرورشی پس از چندین سال مطالعات ژنتیکی و اص اح نژاد، بصورت امروزی خود درآمده اند که دارای رشد مناسب، مقابل امراض و شرایط مختلف هستند. بسیاری از هیبریدهای بین ماهی کپور و سایر ماهیان نزدیک، نسلهای جدید پرورشی را بوجود آورده است که واجد رشد سریعتر و مقاومت در مقابل بیماریها و تغییرات درجه حرارت نسبت به والدین خود هستند. کپورماهیان اغلب بر اساس ریش ههای جغرافیای یشان نامگذاری شد هاند و تقسی مبندی آنها به صورت زیر است:
۱ کپورهای چینی شامل کپور علفخوار، کپور نقر های و
۲ کپورهای هندی شامل کاتلا، روهو، مریگال و کالباسو.

بچه ماهی کپور و زیستگاه طبیعی و فیزیولوژی

کپورهای هندی از لحاظ کاریوتایپ، بومی رودخانه هایش ال هندوستان هستند و در پاکستان، بنگلادش و سریلانکا نیز دیده می شوند. این بچه ماهی کپور از آنجا به کشورهای دیگری از جمله تایلن د، فیلیپی ن، ژاپن و شوروی سابق منتقل شد هاند. تا کنون چهار گونه از این ماهیان شامل کات ا ) Catla catla ( روهو ) Labeo rohita (، مریگال ) )Cirrhin mrigala و کالباسو ) Labeo calbasu ( وارد سامانه پرورش جهانی شده اند که عمدتاً سه گونه اول همراه با کپور معمولی، کپور نقر های و آمور، در پرورش توام مورد استفاده قرار می گیرند. کپورماهیان هندی در سالهای گذشته به منظور کارهای تحقیقاتی و افزایش تنوع گون های ، به کشورهای روسی ه، چی ن، آمریک ا، کانادا و غیره برده شد هاند و امروزه ازجمله اق ام تولیدی در بخش آبز یپروری ب هش ار م یروند.

خرید بچه ماهی کپور

معرفی بچه ماهی کپور و کپورماهیان هندی

تاکنون پنج هیبرید از این گونه تولید شده است. کاتا از رشد بسیار سریعی برخوردار است و در عرض یک ماه می تواند. ۱۰ – ۵/ ۷ سانت یمتر رشد طولی داشته باشد. این گونه می تواند در عرض یک دوره پرورش به ۱/ ۴ – ۱/ ۳ کیلوگرم. و بعد از دو سال پرورش به ۹/ ۱۰ کیلوگرم برسد. این ماهی در سال دوم پرورش به بلوغ می رسد و از سال سوم. زمانیکه متوسط وزن آن حدود سه کیلوگرم باشد، م یتوان از آن به عنوان ماهی مولد استفاده کرد. از مراحل رشد و نمو دارای ترجیحات غذایی خاصی است. بیشرین فعالیت تغذیه ای آن ساعت ۶ تا ۹ صبح است. لارو کات ا تقریباً چهار روز پس از تفریخ شروع به تغذیه از کلادوسرها، کپه پدها و بچه مماهی کپور ناپلی م یکند و با بزرگر شدن دهانش، به شکار دافنی و مز وسیکلوپس ها نیز روی م یآورد.

روهو نیز رشد سریعی دارد ولی رشد آن از کات ا کمر است و م یتواند در یک دوره پرورش به ۴۰ – ۳۵ سانتیمتر برسد. در دومین سال پرورش به سن بلوغ م یرسد. بهترین رکورد ثبت شده روهو رسیدن به وزن یک کیلوگرم در سال اول و -۵/۴ ۲/۶ کیلوگرم در دو سالگی است، هرچند احت ال بلوغ در یک سالگی آن نیز گزارش شده است. در اولین بلوغ، وزن این بچه ماهی کپور پنج. کیلوگرم و هم آوری نسبی آن برابر ۱۰۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ تخم در کیلوگرم وزن بدن ماهی گزارش شده است.

عوامل محیطی موثر بر تخم و نطفه

رسیدن تخ مها به آزاد شدن هورمونهای گنادوتروپین وابسته است. آزاد شدن هورمونها نیز به نور، دما، فشار جو، حضور بچه ماهی کپور جنس نر و پوشش گیاهی بستگی دارد. چرخه تولیدمثل در غدد جنسی آغاز م یشود. ماد هها تخم و نرها نطفه را تولید م یکنند. تکامل تخ مها و نطفه تحت تأثیر دمای آب، کیفیت و کمیت غذای مصرفی، میزان اکسیژن محلول و طول روز است. زمان تخ مریزی در آب و هوای معتدل و معمولا در بهار اتفاق م یافتد. در مناطق گرمسیری کپورها ممکن است بیش از یک بار در سال تخم ریزی کنند.

کپورماهیان هندی بطور طبیعی در استخرها و آبگیرهای محدود تخم ریزی نم یکنند. آنها ماهیان کپور رودخان های هستند و تخ مهای غیرچسبنده و نیم هشناور تولید م یکنند. این تخ مها فضای حول زرده ای )پری ویتلین( بزرگی دارند و در طی مرحله متورم شدن تا ۱۰ برابر انداز هشان بزرگم یشوند. تخ مهای سفت شده در آب نسبتاً حساسند و ماهی ضربات جسمی. را به راحتی تحمل نم یکنند. این حساسیت به آسیب جسمی، بخصوص در مرحله برخوابش )انکوباسیون( و تفریخ تخم بسیار حائز اهمیت است. کپورهای بزرگ هندی عمدتا در سال دوم به بلوغ جنسیم یرسند. اگرچه مانند سایر کپورماهیان، سن بلوغ ماهی وابسته به دماست و می تواند یک تا دو سال نیز به تأخیر بیافتد. عادات باروری و تخ مریزی در تمام کپورماهیان بزرگ هندی مشابه استخرید بچه ماهی کپور

دستورالعمل های تفریخگاه بچه ماهی کپور

الف- درج هحرارت مناسب آب برای کپورماهیان هندی ۲۷ درجه سانت یگراد )محدوده ۲۴ – ۳۰ درجه سانت یگراد( است.
ب- اکسیژن به طور مداوم برای هر تخم در دسرس باشد. لذا آب ورودی به انکوباتور باید به ازای هر لیر، حداقل حاوی ۶- ۵ میلی گرم اکسیژن محلول باشد.
ج- حذف مواد سمی حاصل از سوخت و ساز )آمونیاک، CO2 (، که بطور خودکار توسط جریان آب صورت می گیرد.
د- شدت جریان آب ورودی باید به نحوی تنظیم. شود که موجب آسیب دیدگی تخ مها، که در مراحل اولیه تکامل بچه ماهی کپور بسیار حساس هستند نشود.
بطور کلی گ لآلودگی آب مشکلی برای تخم ماهی کپورماهیان هندی ایجاد نم یکند. حتی در شرایط طبیعی و تخ مریزی رودخان های، ماهی عموماً در شرایط گل آلود تخ مریزیم یکند. زمان تکامل تخم کپورماهیان هندی مشابه سایر کپورماهیان، وابسته به دما و نسبتاً کوتاه است. فرآیند برخوابش شامل دو مرحله متورم شدن و گسرش و تقسیم سلولی است.
مرحله تورم تخ مها بین یک تا پنج ساعت به طول می انجامد.
پس از طی تقسیمات اولی ه، مرحله گسرش رویانی با افزایش سلو لها در اطراف زرده صورت م یگیرد. سر و دم شکل می گیرند و چش مها قابل دیدن م یشوند. در روش تکثیر مصنوعی از زو گها جهت طی این مرحله استفاده
می شود. طول دوره وابسته به دمای. آب است. دمای مناسب آب برای برخوابش در کپور معمولی. بین ۲۲ تا ۲۴ و در کپورماهیان هندی ۲۴ تا ۳۰ درجه سانتی گراد است. با استفاده از قار چک شهای مناسب و مجاز، از قار چزدگی تخ مها جلوگیری خواهد شد. تخ مهای مرده، سفیدرنگ شده و به. سطح م یآیند و باقی آنها که به سطح نیامد هاند لازم است سیفون بچه ماهی کپور شوند. هطور منظم جریان آب و دما و تکامل و پیشرفت تخ مها و اضافه شدن قارچکش، مورد نظارت و بررسی
قرار می گیرد. غالبا کل دوره در کپور معمولی ۶۰ تا ۷۰ روز درجه و در کپورماهیان. هندی ۲۰ تا ۲۲ روز درجه بطول می انجامد

خرید بچه ماهی کپور | برای خرید کلیک کنید |