رشد ماهی آزاد در دریای خزر

ماهی ازاد

ماهی آزاد (سالمون)

ماهی آزاد دریای خزر با نام علمی (caspius. S (از جمله ماهیان مهاجر رودرو (آنادرموس)، بومی، با ارزش و اقتصادی دریای خزر میباشد که در دریا زندگی و تغذیه میکند و جهت تخمریزی وارد رودخانه میگردد که از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار است (۱۹۸۱, Kazancheyev .(محدوده اصلی زیستگاه این گونه سواحل غربی و جنوبی دریای خزر است و پراکنش آن در سواحل شمالی و همچنین سواحل شرقی این دریا بسیار اندک است (۲۰۰۷., al et bourani Sayyad .(پس از سال ۲۷–۱۳۲۶ صید این ماهی کاهش یافت، بهطوریکه از حدود ۵/۱۶ تن به حدود ۷/۳ تن در فصل صید ۸۳-۱۳۸۲ رسید، که نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری را نشان میدهد، هرچند در برخی از سالها این ماهی در آمار صید مشاهده نمیشود (۲۰۰۴, bourani Sayyad and Abdolmalaki .(بر اساس گزارش پاشازانوسی و همکاران (۲۰۱۳., al et Pashazanousi (طی سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۰ ، میانگین میزان صید از ۳۸۰±۲۳۰۰ کیلوگرم در نوسان بوده است.

با افتخار ،برای خرید بچه ماهی کپور برای خرید تماس بگیرید.

قبل از ملی شدن شیلات در سال ۱۳۳۱ و حتی قبل از شرکت مختلط ایران و شوروی، تعداد زیادی ماهی آزاد از رودخانه ها صید میگردید و تخم این ماهی را مانند خاویار کنسرو نموده و گوشت این ماهی را به دلیل چربی زیاد و برای جلوگیری از فساد و پس از شکاف طولی و خارج کردن امعا و احشا، نمک زده و با یخ توسط شناور به روسیه میفرستادند (۱۹۸۸,Hoseinpour and Karimpour .( امروزه اکثر رودخانههای حوضه دریای خزر از جمله رودخانه چشمه کیله تنکـابن ارزش اکولوژیـ ک خود را به دلیل ورود آلایندهها و سموم، فاضلابهای شهری و روستایی، برداشت شـن و ماسـه، توسـعه شهری و ایجاد سد از دست داده که این موضوع مهاجرت مـاهی آزاد را بـرای تکثیـر طبیعـی بـه شـدت کاهش داده است. البته صـید بـی رویـه ایـن مـاهی بـه خصـوص در مسـیر مهـاجرت ماهیـان (دهانـه رودخانهها، داخل رودخانهها) این موضوع را تشدید کرده اسـت (۲۰۰۷, al et bourani Sayyad .(بـر اساس اطلاعات منتشره وضعیت مـاهی آزاد در طبقـه بنـدی IUCN بـه صـورت بحرانـی ( Critically .( Kiabi et al., 1999) است شده بندی طبقه ) Endangered برای حفظ و ترمیم ذخایر این گونه، هر سـاله بچـه ماهیـ ان آزاد توسـط سـازمان شـ ی لات ایـ ران بـه
رودخانه ها رهاسازی می گردند که تعداد آن طی سال های اخیر در حد صدها هزار عدد بوده است . طی سال های ۶۳ ۱۳ لغایت ۱۳۹۲ تعداد ۸ /۱۰ میلیون ع دد بچه ماهی آزاد در دریای خزر رهاسازی گردی ده و در همین مدت می زان ۳ /۹۷ تن ماهی آزاد صید گردی ده که با احتساب ۴۰ درصـد صـ ید قاچـاق وثبـت نشده و نیز صید مولدین برای تکثیر این گونه، کل می زان صید این ماهی به ۲ /۱۳۶ تن می رسـد کـه بـا در نظر گرفتن وزن متوسط ۵/۲ کی لوگرم برای هر ماهی ، تعداد ماهی ان صـ ید شـده برابـر ۵۴۴۸۸ عـدد می شود که نسبت به تعداد بچه ماهی ان رهاسازی شده، حدود ۵/۰ درصد ضریب بازگشت نشان می دهد .(Abdolmalaki, 2013) تعیین سن و رشد ماهیان پایه زیست شناسی و مدیریت صید آنها میباشد. شاخصهایی چون رشـد و مرگ و میر بر مبنای سن تعیین شده و خود زیر بنای الگوی های پویایی جمعیتی به شمار مـ یرونـد (۱۹۹۲, Nain-Moralez .(چنین دانشی به نوبه خود یک مقیاس زمانی را برای سـنجش پدیـ دههـا یی مانند رشد، بلوغ و تخمریزی فراهم میآورد (۱۹۸۳, Kedidi and Sanders .( برای پیبردن به خصوصیات بیولوژیکی ماهی، بررسی شاخصهای اساسی همچـون نسـبت جنسـی، روابط طول و وزن، ضریب چاقی، رشد، ذخایر احیا (ذخایر جوان اضافه شونده) و مـرگ و میـر ضـروری میباشد. دستیابی به پارامترهای جمعیتی ماهی میتواند اطلاعات اساسـی دربـاره سـاختار جمعیتـی و طول عمر جمعیت را مشخص ساخته و تاثیر فاکتورهای محیطـی منطقـه خـاص را بـر روی دینامیـک جمعیت گونههای ماهی نمایان سازد (۲۰۱۳., al et Vicentin .( فلس ماهیان برای تعیین سن، مطالعه تاریخچه رشـد، مطالعـه تولیـد مثلـی و تفـاوت نـژادی بکـار میرود. شعاعهای فلس (حلقههای روزانه و سالیانه) متناسب با اندازه مـاهی تغییـر مـ یکنـد . انـدازه در سنین جوانی میتواند به وسیله روش پیشینه پردازی برآورد شود (۲۰۰۰., al et Martinson .( از آنجا که بیشتر فراوانی صید از ماهیان مولد بوده و نحوه رشد این ماهیـان بـه خصـوص در دوران جوانی (قبل از بلوغ) در محیطهای طبیعی نامشخص است، لذا مطالعه سـاختار جمع یتـ ی ایـن مـاهی و پیبردن به اندازه ماهی در دوران جوانی بازگوکننده شرایط رشد ماهی آزاد دریای خـزر در اکوسیسـتم طبیعی میباشد و ساختار رشد، ضرایب رشد، ترکیب سنی، ترکیب طولی این مـاهی تعیـین مـی گـردد. این مطالعه برای اولین بار روی ماهی آزاد انجام گرفته و در این بررسی رابطه طول و وزن، رابطه طول و سن و برآورد طول ماهی آزاد دریای خزر در سنین مختلف با اسـتفاده از روش پیشـینه پـردازی تعیـین میگردد.

اطلاعات بیشتر در ویکی پدیا

3 دیدگاه دربارهٔ «رشد ماهی آزاد در دریای خزر»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *