غذای بچه ماهی کپور

توضیحات کوتاهی راجع به غذای بچه ماهی کپور

غذای بچه ماهی کپور

 

 

 

 

 

ماهی کپور معمولی  همه چیز خوار بوده و از جانوران کفزی ، شیرونومیده ها وموجودات پالنکتونی درشت تغذیه می نماید. بمنظور سرعت بخشیدن به رشد دو گونه اخیر (آمور ـ کپور ) پرورش دهنده ناگزیر است از غذای دستی استفاده نماید. بدین منظور برای تغذیه ماهی آمور از علوفه سبز (شبدرویونجه) استفاده می نماید. برای تغذیه ماهی کپور میتوان مخلوطی از غذای دستی شامل غالت ، کنجاله ها وپودرماهی به شکل خمیری و یا از غذای کنسانتره استفاده نمود. تغذیه ماهی کپور باید درحدی باشد که ۷۰-۶ درصد محصول ماهی از غذای طبیعی استخر ومابقی از غذای دستی تأمین گردد ـ با توجه به مصرف غذای کپور توسط ماهی آمور وبمنظور جلوگیری از تغذیه ماهی آمور از کنسانتره کپور بایستی غذای ماهی آمور ۲-۱ ساعت زودتر داده شود

 

میزان و مقدار غذا بچه ماهی کپور

بچه ماهی کپور

 

 

 

 

 

ماهی کپور همه چیز خوار می باشد و از گندم و جو خیس شده،ذرت خرد شده و غذاهای باقیمانده تغذیه می کند . هر ماهی کپور برای اینکه به یک کیلوگرم برسد ،باید ۴ تا ۵ کیلو غالت مصرف کندوهر ماهی روزانه ۳ درصد وزن خود غذا می خورد یعنی یک ماهی ۶۰۰ گرمی ۱۸ گرم غذا در روز میخورد. غذای کپور را در تشتک ریخته و تشتک را در کف استخر قرار می دهند ،چون کپور از کف تغذیه میکند.

جهت یادگیری درباره کود دهی ماهی کپور می توانید مقالات دیگر مارا دنبال کنید.

مقدار و تعداد وعده توسط کارشناس اعلام  می گردد. در استخرهای ذخیره چند قطعه نیز ماهی فیتوفاگ می ریزند .این ماهی نیاز به تغذیه دستی نداشته و از تولیدات طبیعی استخر استفاده می کند.برای این منظور رنگ آب باید کمی سبز باشد. مثال:در یک استخر ۲۰۰ مترمربعی چه تعداد ماهی و از چه نوع باید رهاسازی شود؟ قطعه کپورعلفخوار(آمور) ۱۶۰=۸۰ × %۲۰۰ ۲۰۰ × %۱۵= ۳۰ کپور قطعه قطعه کپور نقره ای ۱۰=۵ × %۰ ۲۰ پرورش ماهی=استفاده بهینه از منابع آبی خرد=خودکفایی خانوار کشاورز اگر تعدا دماهی رهاسازی شده بیشتر از این مقدار باشد ، به وزن مناسب نمی رسند و درنتیجه چون کوچک هستند،مشتری نخواهند داشت. مردم دوست دارند ماهی درشت بخرند،به همین خاطر ماهی کمتر از یک کیلوگرم را نمی خرند.