تغذیه ماهی کپور

بچه ماهی کپور

ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به کلی کفزی خوار می باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پالنکتونهای جانوری تغذیه می نمایند .ولی به تدریج به تغذیه جانوران کفزی می پردازد. غذای طبیعی کپور لارو حشرات ، نرم تنان کفزی و در اواخرسال دوم پرورش (پائیز) مقداری غذای گیاهی نیز مصرف مینمایند.

ماهی کپور از غذای دستی شامل سبوسها ، غالت و کنجاله ها نیز به آسانی استقبال میکند و به ماهی اهلی شده معروف است .همانطور که اشاره شد ،آمور از یونجه و علوفه سبز دیگر تغذیه می کند.هر ماهی آمور برای اینکه به وزن ۱ کیلوگرم برسد ،نیاز به مصرف ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم یونجه دارد. ماهی کپور هر روز ۴۰ درصد وزن بدن خود غذا می خورد .یعنی یک ماهی یک کیلویی،۴۰۰ گرم علف می خورد. برای تغذیه وقتی ماهی ها کمتر از ۵۰ گرم هستند علوفه را خرد کنید تا اندازه دهان ماهی شود و آنها را در دو یا سه قاب چوبی بریزید.

بهترین زمان غذادهی ماهی آمور ساعت ۸ صبح و ۴ بعدازظهر می باشد.چون این ماهی حریص است و غذای کپوررا می خورد .باید اول آنرا با علف سیر نمایید و ۲ ساعت بعد ماهی کپور را غذادهی کنید. ماهی کپور همه چیز خوار می باشد و از گندم و جو خیس شده،ذرت خرد شده و غذاهای باقیمانده تغذیه می کند . هر ماهی کپور برای اینکه به یک کیلوگرم برسد ،باید ۴ تا ۵ کیلو غالت مصرف کند. هر ماهی روزانه ۳ درصد وزن خود غذا می خورد. یعنی یک ماهی ۶۰۰ گرمی ۱۸ گرم غذا در روز میخورد.

شرایط زیست و تخم ریزی

در آبهای شیرین و نسبتا گرم زندگی می کند .در مناطق معتدله در سن دو سالگی به بلوغ جنسی می رسد و در شرایط مناسب تغذیه ای در این سن به وزن ۱ الی ۱/۵ کیلو گرم می رسد . استعداد هماوری نسبی (تعداد تخم به ازاء هر کیلو گرم وزن ماهی ماده) ۱۰۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ عدد است . هر کیلو گرم تخم این ماهی به ۷۰۰۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰۰۰ عدد بالغ می گردد.

زمان تخم ریزی کپور در بهار و اوایل تابستان است ، تخم ریزی به صورت دسته جمعی و در سنین و اندازه های مختلف صورت می گیرد . جایکاه تخم ریزی طبیعی این ماهی ها در زمین های تازه به زیر آب رفته و پوشیده از بسترهای گیاهی است . تخم ها چسبنده اند و ثابت در مناطق تخم ریزی قرار می گیرند . مدت خارج شدن لارو از تخمها ۴-۳ روز به طول می انجامد.

در دمای ۲۲-۱۸ درجه سانتی گراد اندازه الروها در بدو شروع تغذیه ۷-۶ میلی متر است . بدلیل رشد سریع ، امکان تکثیر مصنوعی و تغذیه و نگهداری بصورت متراکم و دارا بودن مقاومت بالا در مقابل عوامل فیزیکی و شیمیائی آب از جمله مهمترین ماهیان پرورشی جهان است .در سال ۱۹۹۰ میلادی از کل تولید ماهیان پرورشی جهان که بالغ بر۸/۳۳۸/۰۰۰ تن بوده ماهی کپور معمولی ۱/۱۱۲/۷۲۶ تن را به خود اختصاص داده است.

صید

  • بعد از اینکه وزن بچه ماهیان به ۳۰۰ میلی گرم و اندازه ای معادل ۳-۲ سانتیمتر رسید آنها را صید و به استخرهای پرورش ماهی انگشت قد منتقل می کنند.
  • البته در خیلی از مزارع در صورت تراکم باال مقداری از بچه ماهیان نورس را صید کرده ، تراکم را کاهش داده و در همان استخر پرورش ماهی انگشت قد را ادامه می دهند.
  • در کل برای صید حداقل یک روز قطع غذای دستی الزم است ولی در استخرهای بزرگ قطع غذا باید بتدریج و طی چند روز انجام شود