پرورش ماهی کپور در استخر های کشاورزی

پرورش ماهی کپور استخر خاکی

روش گسترده

استخر بچه ماهی کپوردر این روش آبزیان پرورشی از غذاهای طبیعی استفاده می کنند و بهره وری بسیار کم است. لذا دراین روش با استفاده از تولیدات طبیعی استخر یا مخازن آبی تولید آبزیان انجام می گیرد. در پرورش آبزیان گرم آبی معموال با بهره گیری از گونه های فیلتر کننده ترکیب اصلی در کشت توام و سایر آبزیان قابل پرورش که از غذای دستی استفاده می کنند به عنوان ترکیب فرعی با درصد کشت بسیار پایین استفاده می شود.

منبع آبی یا استخر خاکی که به حالت طبیعی دارای تولیدات اولیه ) پالنکتونی ( می باشد و وضعیت بنتوز در این منبع مناسب است و همچنین واجد جلبک های آلی و گیاهان آبزی مناسب می باشد از ترکیب بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد ماهیان فیلتر کننده فیتوفاگ و بیگ هد به عنوان ترکیت گونه اصلی و ۵ تا ۱۰ درصد از گونه ماهیان کفزی مانند کپور معمولی استفاده می گردد. قابل ذکر است اعداد ارائه شده در درصدترکیب با توجه به کیفیت و میزان آب ، میزان تهویه آب دمای آب در فصول مختلف ووضعیت الیه بندی دمایی درفصل تابستان قابل اجرا می باشد.برای خرید بچه ماهی کپور به فروشگاه رجوع کنید.

منابع آبی پشت سدها

استخر خاکی بچه ماهی کپورخصوصیات این روش پرورش ماهی کپور در منابع آبی — بهبود کیفی آب منبع به منظور بهره گیری در کشاورزی و تولیدات گیاهی، کاهش سختی آب ، تعدیل اسیدیته ، افزایش منابع بیوژن مورد نیاز گیاه و باالخره افزایش تولیدات گیاهی با استفاده از آب خروجی مخزن واجد آبزیان پرورشی می باشد. — کاهش هزینه تولیدماهی به حدی که در مواقعی فقط خرید بچه ماهی و رهاسازی وصید در منبع تنها هزینه جاری را شامل خواهد شد. قابل ذکر است که در مواردی که منبع قابلیت رشد زی شناورها را ندارد -افزایش در آمد حاصل از تولید ماهی از استخر خاکی ذخیره آب کشاورزی و مخازن آبی مورد نظرکود دهی به مخازن با توجه به رعایت کلیه مالحظات قابل اجرا است. – تولید محصول ارگانیک در این مخازن که عاری از مواد شیمیایی و غیر ارگانیک می باشد. -عدم نیاز به کارگر و نیروی انسانی بطوری که کشاورز و یا دامدار پس از رهاسازی ماهی به غیر از برخی از بازدیدهای روزانه به کار اصلی خود مبادرت می نمایند. — کاهش ریسک خطر تلفات ناشی از غذادهی و تراکم ماهی و تولید ماهی سالم و کاهش درصد تلفات و افزایش بازماندگی آبزیان پرورشی

روش نیمه متراکم

استخر بچه ماهی کپورنگه داری و پرورش ماهی کپورپرورش ماهی کپور در این روش آبزیان پرورشی ازغذای دستی استفاده می کنند که نسبت به روش گسترده دارای بهره وری بیشتری می باشد. تراکم تعداد ماهی در واحد حجم در این روش نسبت به روش گسترده بیشتر بوده و همچنین در برخی موارد عالوه بر غذای دائمی از غذای طبیعی استخر و مخزن آب استفاده می شود با توجه به اینکه در این روش از غذای دستی استفاده می گردد لذا نوع استخر پرورشی در این روش از استخرهای خاکی ، بتونی و استخرهای با پوشش های مصنوعی مختلف می باشد. نوع گونه و سیستم های قابل پرورش ماهیان گرم آبی در این روش بسیار متفاوت می باشد . همچنین پرورش تک گونه ای و چند گونه ای در این روش قابل اجرا است . در این روش به دو طریق استفاده از مخازن آبی و یا استخرهای خاکی با تعویض آب کم و استخرهای بتونی با گردش آبی مستمر انجام می گیرد.

در استخرهای خاکی به پرورش نیمه متراکم ماهیان گرم آبی تمهیدات خاص )از جمله غنی سازی آب ،رهاسازی چند گونه ای یا کشت توام کپور ماهیان این نوع پرورش (بایستی لحاظ گردد ولی اگر تعویض آب به هر ترتیب افزایش یابد بایستی انتخاب گونه،ترکیب و درصد کشت به نسبت تغییر نماید.

کشت توام ماهی در شالیزار

در این روش پرورش ماهی کپور دراستخرهای بتونی ویا با بستر فایبرگالس ، پلی اتیلن وسایرمواد مصنوعی پرورش داده می شود همچنیبن غذادهی به ماهی فقط بطور دستی صورت می گیرد و با توجه به میزان کم آب در منابع آبهای خرد ) چاهها، چشمه ها ( پرورش در این فعالیت کامال مکانیزه بوده و آب درگردش بوده وازلحاظ فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد تصفیه قرار می گیرد و مجددا پس از بازیافت مورد استفاده ماهی قرار می گیرد. تولید ماهی در این سیستم با توجه به گونه های مختلف مانند تیالپیا بیش از صد کیلوگرم در متر مکعب می باشد.

سیستم های مختلف قابل بهره برداری برای روش متراکم و فوق متراکم

– سیستم مدار بسته :

نگه داری و پرورش ماهی کپوربا قابلیت بازیافت آب از طریق فیلتراسیون فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی که با توجه به دمای مورد نیاز آبزیان گرم آبی دارای ویژگی های خاص با بهره وری بسیار مطلوبی خواهد بود. در سیستم های مداربسته گونه های قابل پرورش عمدتا از آبزیان گرم آبی تراکم پذیر می باشند که علاوه بر خصوصیات ماهیان پرورشی و تغذیه با غذای دستی نسبت به عوامل محدود کننده محیطی مقاوم می باشند.از ماهیان گرمابی تراکم پذیردر پرورش متراکم ، ماهی کپور ، آمور، تیالپیا وانواع ماهیان خاویاری و قابل ذکر می باشد. با توجه به نیازهای دمای اپتیمم ماهیان گرم آبی که معموال بین دماهای ۲۸-۲۵ درجه قابل پرورش می باشند سیستم های مداربسته چه به لحاظ کار آیی باالی بیوفیلترها و همچنین بسته بودن محیط به لحاظ تنظیم دمای آب قابل توجه می باشد.

– محیط های محصور پن و قفس های شناور :

مخازن آبی و آببندانها که دارای دمای مناسب برای پرورش ماهیان گرم آبی می باشند از جمله منابعی می باشند که برای محیط های پرورش محصور از جمله پن بخشی از محیط آبی مخزن به وسیله تورهایی محصور می گردد و قفس های شناور قابل توصیه می باشد.

1 دیدگاه دربارهٔ «پرورش ماهی کپور در استخر های کشاورزی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *