Category: ماهی آزاد

ماهی آزاد

رشد ماهی آزاد در دریای خزر

ماهی آزاد (سالمون) ماهی آزاد دریای خزر با نام علمی (caspius. S (از جمله ماهیان مهاجر رودرو (آنادرموس)، بومی، با ارزش و اقتصادی دریای خزر

Read More »