بچه ماهی کپور سایز ۲ تا ۳ بند انگشت

برای مشاوره و یا خرید تلفنی با شماره 09120526045 تماس حاصل نمایید

خرید بچه ماهی کپور

سایز 3 تا 2 انگشت

تمامی ماهی ها به صورت بسته بندی ارسال میشود

فروش به صورت جزئی و کلی

بهترین قیمت را با ما تجربه کنید.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.

بچه ماهی کپور سایز ۲ تا ۳ بند انگشت

پــرورش ماهیــان گــرم آبــی

خرید بچه ماهی کپور از ســالها پیــش در کشــور جمهــوری اســامی ایــران آغــاز گردیــده اســت. گونههـای مختلـف کپـور ماهیـان چینـی طـی سـالهای ۴۵-۱۳۴۰ بـه ایـن کشـور وارد گردیـده و در قالـب گونههــای پرورشــی مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفتــه انــد. در ســال ۱۳۹۳ تولیــد بیــش از ۱۷۰ هــزار تــن انــواع کپــور ماهــی هــای پرورشــی صــورت پذیرفتــه اســت.از طرفــی تنــوع بخشــی بــه آبزیــان پرورشــی بعنـوان یـک ضـرورت همـواره مـورد تأکیـد اندیشـمندان، متفکریـن، صاحـب نظـران، مسـئولین و مقامـات شـیالتی کشـور بـوده اسـت. بیـش از دو دهـه موضـوع تنـوع گونـه ای در دسـتور کار بسـیار از نشسـت هـا و محافـل کارشناسـی و علمـی بـوده و چشـم امیـد سـرمایه گـذاران آبـزی پـروری همچنـان بـر فعالیتهـای پژوهشــی و اجرایــی، طرحهــای پایلــوت و ارائــه طریــق در خصــوص انــواع گونههــای قابــل پــرورش بومــی و وارداتـی بـوده اسـت. موسسـه تحقیقـات علـوم شـیالتی کشـور بـر اسـاس رسـالت و مسـئولیت حاکمیتـی در تقویـت زیـر سـاختهای نهـاده ای بـرای تولیـد پایـدار ملـی از یکسـو و در پـی وقـوع

نوسـانات تولیـد آبزیـان

نوسـانات تولیـد آبزیـان ناشـی از تغییـر اقلیـم و خشکسـالی و نیـز محدودیـت سـبد مصـرف آبزیـان پرورشـی و در عیـن حـال ارتقـاء بهـره وری از مـزارع پرورشـی از سـوی دیگـر بـا معرفـی گونـه هایـی کـه ضمـن اسـتفاده از سـطوح تروفــی اســتخر هــا باعــث افزایــش تولیدگردنــد اقــدام بــه شناســایی، انتقــال و ارزیابــی امــکان پــرورش ۳ گونـه مهـم و اقتصـادی کپـور ماهیـان هنـدی بـه کشـور نمـود. در ایــن اقــدام ملــی ســه گونــه کاتــا )catla Catla ) روهــو ) rohita Labeo ) ومریــگال ) Cirrhina Mrigala ) از کشــور هندوســتان وارد گردیــده و پروژههــای متعــدد نظیــر : پرورش کپور ماهیان چینی و هندی، به روش نیمه متراکم ) در شرایط استان خوزستان ( بررسی امکان پرورش کپور ماهیان چینی و هندی، به روش نیمه متراکم) در شرایط استان گیالن( بررسی امکان خرید بچه ماهی کپور ماهیان چینی و هندی، به روش متراکم امکان سازگاری و تعیین نرماتیو های تکثیر و پرورش کپور ماهیان هندی در ایران بررسی اقتصادی پرورش توام کپور ماهیان هندی و چینی و بازار آن در ایران مولد سازی وتعیین نرماتیو های تکثیر کپور ماهیان هندی در ایران انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه کپور ماهیان هندی در استان خوزستان انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه کپور ماهیان هندی در استان گیالن تعیین نرماتیوهای پرورش کپور ماهیان هندی از بچه ماهی نورس تا وزن یک گرمی در استخرهای خاکی

ابعاد 3 cm