Category: ماهی کپور

اطلاعات عمومی

افزایش مقاومت بچه ماهی کپور

 اثر عصاره گیاه گلرنگ به افزایش مقاومت بچه ماهی کپور بر زنده مانی در برابر تنش شوری کشنده و پاسخ های فیزیولوی این گونه بررسی

Read More »
خرید پمپ هواده اسپلش
ماهی خاویار

اسپلش چیست ؟

پمپ هواده اسپلش و ماهیان گرمابی انواع اسپلش پرورش ماهیان گرمابی در بازار موجود می باشد اما انتخاب و خرید هواده اسپلش گرمابی برای پرورش

Read More »
بچه ماهی کپور
ماهی کپور

کود دهی ماهی کپور

کود دهی ماهی کپور مهمترین و ارزانترین راه باروری استخرهای پرورش ماهیان گرمابی می باشد، برای رشد و توسعه موجودات زنده غذایی که مورد تغذیه

Read More »
بچه ماهی کپور
ماهی کپور

غذای بچه ماهی کپور

توضیحات کوتاهی راجع به غذای بچه ماهی کپور           ماهی کپور معمولی  همه چیز خوار بوده و از جانوران کفزی ،

Read More »
بچه ماهی کپور
ماهی کپور

ماهی کپور

تغذیه ماهی کپور ماهی کپور پرورشی همه چیز خوار و به کلی کفزی خوار می باشد.در سال اول پرورش (بهار و تابستان) از پالنکتونهای جانوری

Read More »